ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк зобов’язується видати Позичкоотримувачу, а останній зобов’язується прийняти, належним чином використати і повернути Банку грошову суму в розмірі _____________грн. (_________________________________________________________________________________) у порядку і на умовах, зазначених у цьому Договорі.

Кредит надається розмірі _____________грн. (________________________________________ __________________________________) строком погашення «____»_______________20__ року.

1.2. Цільове використання кредиту: Позичкоотримувач зобов’язаний використати кредит, щоб придбати сировину для підтримання виробничого циклу; оплатити енергоресурси.

1.3. У момент виникнення зобов’язання Банку видати кредит Позичкоотримувачу.

Обов’язок Банку видати Позичкоотримувачу кредит (або ту чи іншу його частину) виникає з моменту виконання останнім таких умов:

1.3.1. Усі рахунки Позичкоотримувача, у тому числі поточні, розрахункові, валютні, мають бути відкриті Позичкоотримувачем виключно в Банку.

1.3.2. Надання Позичкоотримувачем Банку ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ нотаріально засвідчених списків установчих документів Позичкоотримувача, у тому числі всіх доповнень і змін до них, а також будь-яких інших документів, які потрібно оформити, зареєструвати або видати згідно з чинним законодавством України для підтвердження належного правового статусу Позичкоотримувача.

1.3.3. Надання Позичкоотримувачем Банку належним чином засвідчених списків усіх документів, що підтверджують будь-які дії, які необхідно здійснити Сторонам цього Договору для отримання необхідних узгоджень, дозволів, ліцензій і т. ін.

1.3.4. Надання Позичкоотримувачем Банку всіх Документів забезпечення, оформлених належним чином.

1.3.5. Надання договорів страхування на майно, що надається в заставу.

1.3.6. Отримання Банком дозволу Кредитного Комітету на надання кредиту Позичкоотримувачу в порядку і на умовах ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, зазначених у цьому Договорі.

1.3.7. Сплата Позичкоотримувачем у повному обсязі комісій та інших платежів, які мають бути сплачені перед видачею кредиту згідно з цим Договором і/або іншими угодами.

1.4. Плата за кредит: за користування кредитом Позичкоотримувач зобов’язаний сплатити Банку відповідну суму в порядку і на умовах, наведених далі.

1.4.1. Проценти за користування кредитом установлюються у фіксованому (базовому) розмірі ______ (_____________________________________) відсотків річних за припущення, що рік становить 360 (триста шістдесят днів), а повний місяць 30 днів і нараховуються за фактичну суму і час користування кредитом.

1.4.2. Порядок нарахування процентів:

1.4.2.1. Проценти нараховуються за основною сумою кредиту, що визначається щоденним залишком заборгованості на позичковому рахунку ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ протягом кожного періоду нарахування процентів за встановленою фіксованою процентною ставкою і методикою Банку.

1.4.2.2. Проценти нараховуються з першого дня видачі кредиту (урахо­вуючи цей день) до дня (без його врахування) сплати з поновленням нарахування з цього — першого — дня нового періоду нарахування процентів.

1.4.2.3. Проценти розраховуються на підставі фактичної кількості минулих днів і бази розрахунку процентної ставки ______(_________________________________) відсотка річних.1.4.2.4. Проценти підлягають пріоритетній сплаті Позичкоотримувачем щодо основного боргу і виплачуються на день сплати процентів, який є останнім днем періоду нарахування процентів.

1.4.2.5. Банк зобов’язаний визначати суму нарахованих процентів (процентну ставку) на відповідний період сплати процентів і належно повідомити про це Позичкоотримувача. Кожна така сума ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ є остаточною і безповоротною для Позичкоотримувача, доки останній не доведе Банку, що будь-яке з таких визначень є технічною помилкою.

1.4.3. Комісія за обслуговування кредиту.

Позичальник сплачує Банку комісію за обслуговування позичкового рахунку в розмірі 1 % (один процент) від суми переліку.

1.4.4. Комісія за незаповнений ліміт.

Позичкоотримувач сплачує Банку щоденну комісію за зобов’язання в розмірі 1%

1.5. Строк повернення кредиту і плати за кредит: Позичкоотримувач зобов’язаний повернути кредит у повній сумі, так само як і сплатити плату за кредит у порядку і на умовах, визначених Сторонами до «____»__________________________20____ року.

1.6. Видача кредиту.

1.6.1. Кредит видається шляхом сплати з позичкового рахунку грошових документів Позичкоотримувача, оформлених у ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ прийнятному для Банку вигляді, згідно з вимогами міжнародних розрахунків і/або норм, чинних в Україні та обов’язково за цільовими напрямками, зумовленими цим Договором і такими, що відповідають графіку зміни кредитної лінії.

1.6.2. У разі неможливості односкладового визначення відповідності витрат, що співвідносяться з тим чи іншим цільовим напрямком Банк має право припинити виконання документа і зажадати від Позичкоотримувача доказових пояснень, а в разі їх неотримання протягом трьох банківських днів повернути платіжні документи без виконання.

1.6.3. Банк може відмовити в оплаті платіжного документа в разі, коли його сума перевищує розмір вільного залишку кредитних коштів, на отримання яких у нього не втрачене право згідно з ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ положеннями цього Договору.

1.7. Припинення і скасування видачі кредиту.

До того як кредит буде повністю виданий, Банк має право, повідомивши про це Позичкоотримувача, припинити або відмінити видачу кредиту в разі виникнення таких обставин:

1.7.1. Якщо настане і/або триватиме невиконання чи потенційний випадок невиконання умов видачі кредиту і/або порушення положень цього Договору.

1.7.2. Коли зміняться обставини, які, на обгрунтовану думку Банку, приведуть до того, що Позичкоотримувач навряд чи виконає своє зобов’язання за цим Договором.

1.7.3. Позичкоотримувач понесе будь-які матеріальні втрати або переживатиме несприятливі в матеріальному плані зміни, що ставлять під сумнів можливість належного виконання ним узятих на себе зобов ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ’язань за цим Договором.

1.7.4. Якщо протягом 30 (тридцяти) банківських днів були відсутні рухи за Позичковим рахунком кредитної лінії, що поновлюється.

1.7.5. Якщо протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання Договору кредитна лінія без права поновлення не буде заповнена в повному обсязі.

1.8. Дострокове погашення кредиту.

1.8.1. Позичкоотримувач має право в будь-який час після письмового повідомлення Банку не менш ніж за 10 (десять) банківських днів і після оплати комісії за дострокове погашення проводити дострокове погашення в будь-який день сплати процентів всієї суми або частини основної суми виданого кредиту за умови, що в будь-якому разі всі нараховані проценти за основною сумою ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ кредиту, що підлягає достроковому погашенню, та всі інші суми, які мають бути сплачені, сплачені в той же час.

1.8.2. Напередодні дня дострокового погашення Позичкоотримувач зобов’язується заплатити Банку адміністративну комісію в розмірі 0,15 % (нуль цілих п’ятнадцять сотих процента) від основної суми кредиту, що підлягає достроковому погашенню.

1.8.3. Після подання письмового повідомлення Позичкоотримувач проводить дострокове погашення, подаючи доручення (розпорядження, заявки) у формі, яка задовольняє Банк, та згідно із зазначеними умовами.

1.9. Відкликання Банком кредиту.

Банк у разі, якщо матимуть місце будь-які або всі можливі випадки невиконання Позичкоотримувачем взятих на себе зобов’язань за цим Договором, має право зажадати (незважаючи на те, що в цьому Договорі ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ можуть бути інші умови) негайної сплати кредиту і всієї нарахованої плати за кредит (разом з будь-якими іншими нарахованими сумами або сумами до сплати за цим Договором).

1.9.1. Якщо Позичкоотримувач не зможе заплатити основної суми, її частину або проценти за кредитом чи будь-які інші суми до сплати за цим Договором.

1.9.2. Ліквідність забезпечення (Застави) втрачена.

1.9.3. Судом прийняте рішення, яке визнає Позичкоотримувача банкротом або підтверджує його неспроможність.

1.9.4. Будь-яка ліцензія, дозвіл, згода або підтвердження, істотне для бізнесу Позичкоотримувача, будуть анульовані, відмінені або змінені в матеріальному плані.

1.10. Зауваження стосовно валюти платежів.

1.10.1. Платежі за основною сумою, процентами, комісії, проценти за простроченим боргом ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, пеня і будь-які інші платежі, які мають бути сплачені Банку за цим Договором, повинні здійснюватися у валюті кредиту на день валютування в строк платежу.

1.10.2. За відсутності або недостатності коштів для здійснення платежів у відповідній валюті Банк може здійснити конверсійну операцію згідно з чинним законодавством України за затвердженими тарифами Банку.

1.11. Зауваження за бухгалтерськими книгами.

Для визначення суми і підстави повернення кредиту або будь-якої не­сплаченої Позичкоотримувачем Банку частини кредиту остаточною підставою є бухгалтерські книги і рахунки Банку, з тим щоб повернення запитуваної Банком суми не припинялося і не відкликалися Позичкоотримувачем на основі виникнення суперечки щодо суми повернення, яка ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ існує зі збереженням зобов’язань Банку щодо повернення надмірно перелічених сум.

1.12. Цей Договір представляє пряме і безумовне зобов’язання Позичкоотримувача і має пріоритет перед всіма теперішніми та майбутніми заборгованостями Позичкоотримувача, крім заборгованості, в обов’язковому плані пріоритетної згідно із Законом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Банку.

2.1.1. Надати Позичкоотримувачу кредит у порядку і на умовах, зазначених у цьому Договорі.

2.2. Права Банку.

2.2.2. Вимагати від Позичкоотримувача належного виконання ним узятих на себе зобов’язань.

2.2.3. Припинити надання кредиту, як це передбачено п. 1.7 цього Договору.

2.2.4. Направляти до Позичкоотримувача належним чином уповноважених на те своїх представників для перевірки стану справ.

2.3. Обов’язки ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Позичкоотримувача.

2.3.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

2.3.2. Позичкоотримувач зобов’язується не відкривати розрахункових, поточних, депозитних, позикових та інших рахунків, у тому числі рахунків овердрафту, факторингу, лізингу тощо в інших банківських установах, крім Банку, без письмової на те згоди останнього.

2.3.3. Позичкоотримувач зобов’язується не вдаватися до дій і не вступати в договірні зобов’язання, які можуть призвести до невиконання Позичкоотримувачем плану реалізації (зниження кеш-флоу), включаючи проведення будь-яких бартерних операцій і будь-яких видів товарного (комерційного) кредитування.

2.3.4. Позичкоотримувач за погодженням з Банком протягом п’яти банківських днів зобов’язується закрити всі відкриті до і після підписання ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ цього Договору згадані в п.1.3.1 рахунки і дати відповідні розпорядження про переведення коштів, які надходять, на рахунки в Банку, а в нових контрактах зазначати реквізити Банку.

2.3.5. Сплатити в повному обсязі комісії та інші платежі, які передують видачі кредиту згідно з цим Договором і/або іншими угодами.

2.3.6. Точно в строки, обумовлені цим Договором, гасити кредит і своєчасно сплачувати плату за користування кредитом.

2.3.7. У разі неналежного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором на першу вимогу Банку сплатити штрафні санкції, як це передбачається Договором.

2.3.8. Регулярно і не пізніше 20 (двадцятого) числа поточного місяця надавати Банку фінансовий звіт в обсязі, установленому ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Мінстатом України, а також на першу вимогу іншу інформацію, необхідну Банку для супроводу і/або оцінювання-переоцінювання предмета застави, у тому числі і забезпечення безперешкодної перевірки на території Позичкоотримувача отриманої інформації, ефективності використання кредитних коштів і стану бухгалтерського обліку.

2.3.9. Позичкоотримувач зобов’язується в разі наявності претензій до поточного і/або розрахункового рахунку здійснювати погашення Боргових зобов’язань у першочерговому порядку в межах установлених розмірів «невідкладної потреби».

2.4. Права Позичкоотримувача.

2.4.1.Вимагати від Банку належного виконання взятих на себе зобов’язань.

2.4.2. Достроково погасити кредит у порядку, передбаченому цим Договором.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку і на умовах, передбачених цим Договором, а саме:

3.1.1. У разі порушення взятих на себе зобов’язань щодо повернення кредиту в строки Позичкоотримувач зобов’язаний сплатити на користь Банку пеню в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) процента за кожний день прострочення.

3.1.2. За невчасну сплату процентів за користування кредитом, а також плати за невикористану частину кредиту і комісії за обслуговування кредиту Позичкоотримувач зобов’язаний сплатити на користь Банку пеню в розмірі 0,3 (нуль цілих 3 десятих) процента за кожний день прострочення виконання відповідного зобов’язання.

3.1.3. За кожне порушення однієї або всіх умов, зазначених у п ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 1.3, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, Позичкоотримувач зобов’язується сплатити на першу вимогу Банку штраф у розмірі 5 (п’ять) процентів від загальної суми кредитних коштів, указаної у п. 1.1 цього Договору.

3.2. У разі невиконання або неналежного виконання Банком узятих на себе зобов’язань за цим Договором останній зобов’язаний сплатити на користь Позичкоотримувача штраф у розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих процента) від суми несвоєчасно виконаного зобов’язання.

4. ЗАПЕВНЕННЯ І ГАРАНТІЇ

4.1. Позичкоотримувач завіряє Банк, що підписання цього Договору:

4.1.1. Не призведе до порушень установчих документів Позичкоотримувача або будь-якого положення чинного законодавства України, що стосується Позичкоотримувача.

4.1.2. Не вступить у конфлікт і не призведе до порушення будь-якого положення чи накладення якогось ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ арешту за будь-якою угодою, учасником якої є Позичкоотримувач або з якою Позичкоотримувач зв’язав свої активи.

4.2. Позичкоотримувач, виходячи з права Банку, в разі невиконання або неналежного виконання Позичкоотримувачем узятих на себе зобов’язань за цим Договором звернути стягнення або на предмет застави, або на іншу власність, належну Позичкоотримувачу, за своїм вибором надає Банку такі гарантії:

4.2.1. На момент підписання цього Договору втрачають силу (у разі, якщо вони мали місце) документи, що підтверджують прямо чи непрямо права третіх осіб на майно Позичкоотримувача.

4.2.2. Ніколи і ні за яких умов Позичкоотримувач не здійснюватиме й не намагатиметься здійснити або не заявлятиме ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ про право утримання за борги або право на конфіскацію випущених ним акцій і не має ніяких неоплачених вимог сплати внеску за такі акції (частки у статутному фонді) з боку акціонерів;

4.2.3. На момент підписання цього Договору не існує довіреностей, виданих Позичкоотримувачем третім особам, які мають силу й свідчать про право останніх відчужувати або здавати в оренду те чи інше майно Позичкоотримувача;

4.2.4. На момент підписання цього Договору майно Позичкоотримувача (або його частина) нікому не продане, не закладене, у суперечці і під арештом не перебуває.

4.2.5. Позичкоотримувач гарантує, що все майно, належне йому за правом власності згідно з фінансовим звітом (прикладається), а також ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ будь-яке незавершене будівництво, замовником щодо якого є Позичкоотримувач і яке не відбите в балансі, а також будь-яке інше майно, відбите або не відбите в балансі Позичкоотримувача чи інших документах і належне Позичкоотримувачу на тих або інших засадах, не буде продаватися, закладатися, здаватися в оренду, наймання і т. д. без належним чином оформленої на те згоди Банку.

4.3. Позичкоотримувач підтверджує, що всі заяви та гарантії, надані в цьому Договорі, є правильними і дійсними в усіх матеріальних аспектах на день укладення цього Договору. Позичкоотримувач розуміє, що будь-яка недійсність усіх гарантій і запевнень розцінюватиметься як надання Банку явно недостовірної інформації з ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ метою отримання кредиту і притягує до відповідальності Позичкоотримувача і його посадових осіб згідно з чинним законодавством України.

5. АРБІТРАЖ

5.1. При виникненні між Сторонами суперечок і розбіжностей за цим Договором або в зв’язку з ним Сторони зроблять усе необхідне для урегулювання зазначених суперечок і розбіжностей шляхом переговорів.

5.2. Суперечки і розбіжності в рамках цього Договору, урегулювання яких не досягнуте Сторонами шляхом переговорів, передаються на розгляд до арбітражного суду або (за згодою Сторін) — третейського суду, рішення якого будуть мати обов’язкову силу для обох Сторін.

5.3. При розгляді суперечок між Сторонами використовується матеріальне та процесуальне право України.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір може бути змінений ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ або доповнений за взаємною згодою Сторін.

6.2. Усі зміни й доповнення до цього Договору мають бути зроблені в письмовій формі і підписані Сторонами. Такі зміни й доповнення додаються до цього Договору і є його невіддільною частиною.

6.3. Усі повідомлення, що надсилаються Сторонами одна одній згідно з цим Договором, вважатимуться поданими належним чином, якщо вони оформлені письмово, надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто за зазначеними юридичними адресами Сторін.

6.3.1. Повідомлення, доставлені телеграфом, телетайпом, телефаксом, мають попередній характер і повинні бути згодом належним чином підтверджені.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Припинення цього Договору без згоди на те іншої Сторони не допускається.

7.2. Сторони погодилися з тим, що припинення кредитування ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, як передбачено п. 1.9 цього Договору, не є його припиненням або розірванням в односторонньому порядку з боку Банку. Позичкоотримувач погоджується з тим, що оскільки порядок припинення кредитування передбачений самим Договором, відповідна дія Банку не являє собою зміну або розірвання цього Договору в односторонньому порядку з боку Банку.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Відносини, що виникають під час виконання цього Договору і не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір складений українською мовою у 2-х примірниках (по одному для кожної Сторони) однакової юридичної сили.

8.3. Цей Договір набирає сили з моменту його підписання і діє до моменту остаточного виконання Сторонами взятих на себе ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ зобов’язань.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


documentaxieghd.html
documentaxienrl.html
documentaxievbt.html
documentaxifcmb.html
documentaxifjwj.html
Документ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ